Financiële- en ANBIgegevens

De afdeling Elst-Utrecht is ingeschreven bij de KvK onder nummer 40480364.

Het RSIN van de afdeling is 815582286.

De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
 2. het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en praktisch te –­onderhouden en te vervolgen, teneinde verlenging mogelijk te maken van het Diploma Eerste Hulp met bijbehorende aantekeningen en/of -certificaten met betrekking tot eerste hulpverlening;
 3. het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulpverlening;
 4. het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
 5. andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.

 

Jaarverslag 2020

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERTE HULP BIJ ONGELUKKEN

—————————————————————————————————————-
Secretariaat: C. Terschegget, Het bosje 27, 3921 EH Elst, 0318-472905
Verslag jaarvergadering 30 september 2020.

 Aanwezige bestuur:

Voorzitter:                          dhr. J.W. Rijksen,

Algemeen lid:                    dhr. B. van der Meijden

Secretaris:                          mevr. C. Terschegget,

 Aanwezige leden:

Johan Arisssen, Gerda Rijksen, Arnhold Brinkman, Raymond de Boer,

 1. Opening.

Jan Rijksen opent de vergadering en heet de aanwezige welkom. Hij bedankt Ben voor het beschikbaarstelling van de ruimte om de ledenvergadering te houden.

 Ingekomen stukken.

 • We hebben bericht gekregen van de KNV. Als onderdeel van deze landelijke organisatie zijn wij verplicht om onze leden te registreren in een afgesloten site genaamd Genko. Hierin wordt alleen de naam, geboortedatum en diplomanummer van elk EHBO lid genoteerd. Door de KNV zal in december gekeken worden hoeveel leden gediplomeerd lid zijn. Het bedrag wat wij als EHBO moeten afdragen aan de KNV zal dan worden uitgelezen op deze site.
 • Als lid van de EHBO kan je ook naar landelijke vergaderingen van de EHBO.

Als je naar een vergadering komt, zal ook op de Genko site gekeken worden of je inderdaad lid ben van de EHBO om toegang te krijgen tot de vergaderingen.

 Wijziging statuten EHBO verenging;

 • Eindelijk hebben we de wijziging gekregen van de nieuwe statuten. Helaas zat er een fout in en deze wordt nu aangepast. Zo gauw wij de nieuwe goede statuten hebben ontvangen zal er een kopie naar alle leden gaan.
 1. Penningmeester;
 • Eindelijk hebben we een nieuwe penningmeester. Leny Jansen neemt nu de functie waar als penningmeester. Helaas kon Leny er vanavond niet bij zijn.
 1. Contributie.
 • Contributie wordt volgend jaar niet verhoogd.

Ondanks dat de vereniging meer uitgave heeft dan inkomsten, wordt de contributie voor volgend jaar niet verhoogd. De tekorten zullen uit de bestaande buffer worden betaald. Hopelijk krijgen we gauw nieuwe leden bij zodat de kosten over meer leden verdeeld kunnen worden, waardoor het rendabel wordt voor de vereniging.

Contributie voor EHBO leden € 40,00

 1. Nieuwe EHBO/ AED-REA cursus.
 • Er staan nu 8 nieuwe aanmeldingen voor een cursus AED/REA en 4 aanmeldingen voor een volledige EHBO cursus. We zullen moeten afwachten hoe het nu verder met de maatregelen rondom corona allemaal zal verlopen voordat wij hiermee verder kunnen gaan.
 1. Financieel Jaarverslag penningmeester  (Jan )
 • Jan vervangt Leny. Hij geeft informatie rondom gegeven over de stand van zaken i.v.m. inkomsten en uitgaven over 2019.
 1. Kascontrolecommissie ( Johan Arissen en Raymond de Boer)
 • Financieel jaarverslag is door de heren Johan Arissen en Raymond de Boer nagekeken en hebben décharge verleend.

 Wie willen er volgend jaar de kascontrole doen?

Johan Arissen en Ramon de Boer hebben zich weer bereid verklaart om volgend jaar de kascontrole op zich te nemen.

 Jaaroverzicht 2018/2019

 • We hebben op dit ogenblik 20 gediplomeerde EHBO leden.

Virginie Wijnands, Piet van de Weijden en Patty Looyen hebben bedankt voor de EHBO.

 • De eisen voor de diploma’s te behouden worden aangescherpt.

Er wordt strenger gecontroleerd of de leden wel voldoen aan de gestelde eisen om de geldigheid van de EHBO diploma te behouden. Er wordt gekeken of de bepaalde onderdelen wel elk jaar of één keer per twee jaar worden herhaald.

Alle leden moeten zelf bijhouden welke lesavonden zij moeten volgen.

Wij hebben daar EHBO presentatiekaartjes voor. Dan kan je precies bijhouden welke les elk jaar en welke les je per twee jaar moet volgen.

 • Mocht u om wat voor reden een les niet volgen, die u volgens de eisen wel zou moeten volgen, laat het ons zo snel mogelijk weten! Wij kunnen dan eventueel dan nog wat voor u regelen.
 • We hebben een vrijwilliger nodig die de EHBO site zou willen/ kunnen ‘pimpen’.

(We vragen de leden om mee te denken en hun ideeën naar ons te mailen)

 Er zijn nu 4 belangstellende die zich hebben opgegeven voor een EHBO cursus en 8 belangstellende voor een AED/REA cursus.

Dus mocht iemand nog iemand weten die belangstelling heeft voor een cursus laat die zich dan bij ons via de site opgeven.

(We wachten nu eerst de maatregelen rondom de corona gevolgen af)

 Kan de barbecue-avond weer worden georganiseerd?

(Dit jaar wordt er geen barbecue avond gehouden.) Dit doen we één maal per twee jaar. (We wachten nu eerst de maatregelen rondom de corona gevolgen af)

 1. Rondvraag
 • Een vraag werd gesteld i.v.m. ondertekening wijziging statuten op herhaling avond.

Wij hebben het in eerste instantie op een ledenvergadering gedaan. Aangezien dat er op de ledenvergadering nooit veel leden komen, was het dus onmogelijk om voldoende handtekeningen te verzamelen. Alle notulen zijn altijd doorgestuurd naar alle leden. Dus alle leden wisten wat de bedoeling was en waarom.

Wij kregen ook bericht van de KNV over deze kwestie. Alle andere EHBO verenigingen zaten met hetzelfde probleem. Er werden door de KNV allerlei mogelijkheden voorgesteld om de benodigde handtekeningen te verzamelen. Wij hebben ervoor gekozen om het op de EHBO herhalingsavonden te doen. Dit is een EHBO gebeuren en geen privé gebeuren.

 1. Sluiting
 • Jan bedankt de aanwezigen;

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezige voor hun komst.

Er We werden goed verwend door Ben. Er was Koffie en een heerlijke cake. Na afloop konden we ook nog wat anders te drinken nemen.

Ben super bedankt!!